ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TWISK GROOTHANDEL B.V.

Statutair gevestigd te Castricum.

Zaakadres: 1948 NT  Beverwijk, Wijkermeerweg 35-37.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

 Artikel 1: Geldigheid van deze Voorwaarden.

1a        Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot koop en verkoop door Twisk Groothandel B.V. statutair gevestigd te Castricum en kantoorhoudende te Beverwijk, hierna te noemen Twisk Groothandel B.V., aangegaan.

1b        De opdracht of order van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de Algemene Voorwaarden van Twisk Groothandel B.V.

1c        Bijzondere van de Algemene Voorwaarden van Twisk Groothandel B.V. afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze vooraf schriftelijk door Twisk Groothandel B.V. zijn aanvaard.

1d        Indien en voorzover een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in strijd mochten komen met van overheidswege dwingendrechtelijk vastgestelde wettelijke bepalingen, dan worden laatstgenoemde bepalingen geacht in de plaats te zijn getreden van de desbetreffende bepalingen of een gedeelte der bepalingen der Voorwaarden, onverminderd de geldigheid der overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 2: Definitie.

Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de order heeft gegeven en/of in wiens opdracht is gehandeld.

Artikel 3: Aanbiedingen en overeenkomsten.

3a         Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van Twisk Groothandel B.V. zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld.

3b         Uitsluitend na schriftelijke bevestiging door of op bevoegde wijze namens Twisk Groothandel B.V. van de door opdrachtgever geplaatste order, dan wel nadat Twisk Groothandel B.V. tot levering overeenkomstig de order is overgegaan, is een overeenkomst van koop en verkoop tot stand gekomen.

3c        Twisk Groothandel B.V. behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen te weigeren. Een dergelijke weigering heeft nimmer recht op schadevergoeding.

3d        Indien getransigeerd wordt  met twee of meer opdrachtgevers zijn deze hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.

Artikel 4: Prijzen.

4a         Tenzij anders vermeld gelden prijzen overeenkomstig de door Twisk Groothandel B.V. gedane aanbieding.

4b         Indien na totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van (op- of af-)levering de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen de lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook wijzigingen hebben ondergaan, is Twisk Groothandel B.V. gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen, echter voor het eerst drie maanden na het aangaan der overeenkomst. Dat laat evenwel onverlet de bevoegdheid van Twisk Groothandel B.V. tot doorberekening van prijsverhogingen, waartoe Twisk Groothandel B.V. krachtens wetsbepaling gerechtigd is.

4c         Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4d         Terzake van de gegeven order wordt door Twisk Groothandel B.V. een gespecificeerde nota verstrekt.

4e         Alle prijzen zijn exclusief vervoerskosten, omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 5: Annuleringen.

Indien de opdrachtgever de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Twisk Groothandel B.V. alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte onkosten (kosten van voorbereiding, bestellingen bij derden, opslag, provisie e.d.) te vergoeden, alles onverminderd het recht van Twisk Groothandel B.V. op volledige vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de annulering voortvloeiende schade.

Artikel 6: Levering en Leveringstermijnen.

6a         Opgegeven leveringstermijnen gelden slechts bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Twisk Groothandel B.V. zijn de zaken te leveren. Overschrijdingen worden de opdrachtgever zo spoedig mogelijk gemeld.

6b         Overschrijding van de leveringstermijn die niet aan Twisk Groothandel B.V. kan worden toegerekend overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden, kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.

6c         Indien de opdrachtgever de bestelde zaken op het overeengekomen tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, worden de bestelde zaken voor zijn rekening en risico te zijner beschikking gehouden. In dergelijke gevallen kan Twisk Groothandel B.V. opslagkosten aan de opdrachtgever in rekening brengen, zulks ter beoordeling van Twisk Groothandel B.V.

6d         Twisk Groothandel B.V. heeft het recht om zaken onder rembours te leveren.

6e         Levering geschiedt steeds “af magazijn”, alwaar de zaken zijn opgeslagen. Het risico gaat derhalve op de opdrachtgever over op het moment, dat de zaken het magazijn verlaten.

6f         Twisk Groothandel B.V. behoudt zich het recht voor om in gedeelten te leveren.

Artikel 7: Reclame.

7a        Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering de zaken grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Twisk Groothandel B.V. terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever ingeval van zichtbare gebreken niet binnen 8 dagen na de dag der levering Twisk Groothandel B.V. schriftelijk wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

7b         Reclames terzake van niet zichtbare gebreken dienen door de opdrachtgever binnen redelijke termijn nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken schriftelijk bij Twisk Groothandel B.V. te worden ingediend op straffe van verval van ieder recht op reclame terzake van het gebrek.

7c         Reclames dienen door de opdrachtgever gemotiveerd en onder overlegging van relevant bewijsmateriaal bij Twisk Groothandel B.V. te worden gedeponeerd.

7d         Twisk Groothandel B.V. dient terstond in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.

7e         Klachten met betrekking tot een deel der afgeleverde zaken kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele  levering.

 

Artikel 8: Betaling.

8a         De vorderingen van Twisk Groothandel B.V. dienen te worden beschouwd als brengschulden van de opdrachtgever.

8b        Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen moet betaling netto contant geschieden zonder aftrek of verrekening ten kantore van Twisk Groothandel B.V., of op een door Twisk Groothandel B.V. aan te wijzen bank- of girorekening.

8c        Onverminderd het recht van retentie, zal het Twisk Groothandel B.V., bij levering vrij staan een vooruitbetaling te vorderen. De opdrachtgever is gerechtigd zekerheid te stellen in de vorm van een bankgarantie of een andere zekerheid, zulks ter beoordeling van Twisk Groothandel B.V.

8d        Indien de opdrachtgever de vordering van Twisk Groothandel B.V. niet contant betaalt, althans niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en heeft Twisk Groothandel B.V. zonder enige ingebreke-stelling het recht de opdrachtgever over het verschuldigde 1,5% rente per maand of een gedeelte daarvan in rekening te brengen.

8e        Twisk Groothandel B.V. is voorts gerechtigd om, buiten de hoofdsom en rente, van de opdrachtgever alle kosten, zowel de gerechtelijke kosten als de buitengerechtelijke kosten, door de niet betaling of niet tijdige betaling veroorzaakt, te vorderen.

8f         De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom, verhoogd met een door het incassobureau vastgesteld bedrag aan dossierkosten. Uit het enkele feit dat Twisk Groothandel B.V. zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van alle buitengerechtelijke kosten.

8g        Betalingen van aan Twisk Groothandel B.V. toekomende vorderingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

8h        Indien de opdrachtgever tegen enige factuur en/of overzichtsnota niet binnen een week na dagtekening van het betreffende stuk schriftelijk bezwaar heeft gemaakt bij Twisk Groothandel B.V., wordt opdrachtgever geacht met het betreffende stuk akkoord te gaan.

 Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud.

Geleverde zaken blijven eigendom van Twisk Groothandel B.V., totdat de opdrachtgever de vorderingen van Twisk Groothandel B.V. terzake van de door Twisk Groothandel B.V. krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken, alsmede terzake vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten met inbegrip van rente en kosten, die de opdrachtgever aan Twisk Groothandel B.V. verschuldigd is, volledig heeft betaald.

 Artikel 10: Aansprakelijkheid.

10a      Twisk Groothandel B.V. is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en rentes die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

1. Overmacht, zoals verder in deze Voorwaarden is omschreven;

2. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege
opdrachtgever te werk zijn gesteld;

3. Onoordeelkundige behandeling door de opdrachtgever van de geleverde zaken.

10b      Twisk Groothandel B.V. is slechts aansprakelijk voor schade voorzover ontstaan door grove schuld van Twisk Groothandel B.V. of van hen, die door Twisk Groothandel B.V. te werk zijn gesteld op de aan haar opgedragen werkzaamheden.

10c      Twisk Groothandel B.V. zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijfs en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden.

10d      De aansprakelijkheid van Twisk Groothandel B.V. is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der geleverde zaken.

 

Artikel 11: Opschorting en ontbinding.

Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enig andere met Twisk Groothandel B.V. gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Twisk Groothandel B.V. het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, te harer keuze zonder dat Twisk Groothandel B.V. tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, onverminderd de haar verder toekomende rechten.

In deze gevallen is elke vordering welke Twisk Groothandel B.V. ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en volledig opeisbaar.

 

Artikel 12: Afwijkende voorwaarden.

12a      Wanneer in een bevestiging van de opdrachtgever bepalingen of voorwaarden voorkomen, welke in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, kunnen deze niet worden erkend, tenzij door Twisk Groothandel B.V. uitdrukkelijk schriftelijk geaccepteerd.

12b      Bij samenvallen van de door de opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige Algemene Voorwaarden zullen de Voorwaarden van Twisk Groothandel B.V. prevaleren.

Artikel 13: Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Twisk Groothandel B.V. binden de laatste niet, voorzover ze door haar niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben en niet beschikken over een schriftelijke volmacht.

Artikel 14: Overmacht.

Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval mede verstaan: stakingen, blokkade, bedrijfsstoornis, elektriciteitsstoring, brand, extreme temperatuursschommelingen, natuurrampen, export- of importverboden, weigering import- en exportvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregelen en wanprestaties van de toeleveranciers van Twisk Groothandel B.V. of andere wijzen van niet voldoen door deze toeleveranciers aan hun verplichtingen en voorts iedere van buiten komende oorzaak die naar geschreven of ongeschreven recht, gewoonte of verkeersopvattingen in redelijkheid niet aan Twisk Groothandel B.V. kan worden toegerekend.

Artikel 15: Verzekering.

De opdrachtgever kan Twisk Groothandel B.V. verzoeken voor rekening van eerstgenoemde een verzekering af te sluiten, die de risico’s dekt voor welke Twisk Groothandel B.V., niet aansprakelijk is.

Twisk Groothandel B.V. is echter slechts gehouden een verzekering af te sluiten, zoals in het bovenstaande bedoeld, indien en voorzover Twisk Groothandel B.V. zich daartoe schriftelijk heeft verbonden.

Artikel 16: Geschillen.

Alle geschillen tussen partijen over de interpretatie of de toepassing van deze Algemene Voorwaarden zullen ter beslechting zo nodig worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 17: Toepasselijk recht.

Op deze Voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten, waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands Recht en Nederlands Internationaal privaatrecht van toepassing.